46 results found
1 - 20 of 46 Results

Changing gender roles in Albania

Tuesday, April 6, 2021

For International Women’s Day, girls and boys in Albania changed their roles! Seven popular influencers in Albania used irony to raise awareness and put a spotlight on issues women and girls face every day. These include patriarchal norms, domestic abuse, sexual harassment, unpaid work, gender stereotypes and more. The campaign has been supported by actors, journalists, comedians and bloggers as part of the UN Joint programme on Eliminating Violence Against Women in Albania, financed by the...

Empowering Albanian women and girls to prevent violence

Tuesday, March 2, 2021

The training was organized by UN Women in November 2020, in collaboration with Aikido Albania and Empowerment through Self Defense (ESD) Global. As a result, Albania now has its first generation of self-defense instructors who have already started to provide training and support to survivors of violence, as well as to women and girls generally. This is a follow-up to the first training in 2019. This training was delivered with the support of UN Women, under the "UN joint program on eliminating...

Ku duhet ta raportoj dhunën?

Tuesday, February 16, 2021

Çfarë ndodh saktësisht kur dikush raporton dhunën në familje? Si reagon policia, aktori kryesor i mekanizmit kundër dhunës në familje? Edjona Dano e cila punon në Komisariatin Nr. 1 në Tiranë, ka një mesazh për të gjitha gratë dhe vajzat që kanë dyshime dhe nuk dinë ku të drejtohen për ndihmë. Kjo është një nga katër videot realizuar me ofruesit e shërbimeve të ndryshme për të mbijetuarat e dhunës me bazë gjinore dhe dhunës në familje në Shqipëri. Videot janë realizuar nga UN Women si pjesë e...

What happens when you report violence?

Tuesday, February 16, 2021

What exactly happens when someone reports domestic violence? How does the police, the main actor of the mechanism against domestic violence, respond? Edjona Dano, working at Commissariat no. 1 in Tirana, has a message for all women and girls who have doubts and do not know where to turn for help.   This is a series of four videos featuring service providers for survivors of gender-based violence and domestic violence in Albania. The videos were developed by UN Women as part of the UN Joint...

Cili është roli i mjekëve në eleminimin e dhunës në familje?

Tuesday, February 16, 2021

Mjeku i familjes Ramiz Kerrnaja është një nga ofruesit e shërbimeve që punojnë çdo ditë për të mbështetur gratë dhe vajzat të mbijetuara të dhunës. Ai ka një mesazh për të gjithë ne. Kjo është një nga katër videot realizuar me ofruesit e shërbimeve të ndryshme për të mbijetuarat e dhunës me bazë gjinore dhe dhunës në familje në Shqipëri. Videot janë realizuar nga UN Women si pjesë e programit të përbashkët të Kombeve të Bashkuara, për eleminimin e dhunës ndaj grave dhe vajzave, mbështetur nga...

What is the role of healthcare workers in fighting domestic abuse?

Tuesday, February 16, 2021

Family doctor Ramiz Kerrnaja is one of the service providers who work every day to support women and girls survivors of violence. He has a message for all of us.   This is a series of four videos featuring service providers for survivors of gender-based violence and domestic violence in Albania. The videos were developed by UN Women as part of the UN Joint programme on eliminating violence against women and girls, supported by the Government of Sweden.

Bashkitë kundër dhunës në familje

Tuesday, February 16, 2021

Pothuajse të gjitha bashkitë në Shqipëri kanë një mekanizëm të dedikuar për mbrojtjen dhe mbështetjen e të mbijetuarave të dhunës në familje dhe dhunës me bazë gjinore. Forcimi dhe ndërtimi i kapaciteteve të tyre është një nga qëllimet e programit të përbashkët të Kombeve të Bashkuara që UN Women po zbaton së bashku me UNDP dhe UNFPA, me fonde nga qeveria Suedeze për të eleminuar dhunën ndaj grave dhe vajzave (EVAW). Kjo është një nga katër videot realizuar me ofruesit e shërbimeve të ndryshme...

Albanian municipalities against domestic violence

Tuesday, February 16, 2021

Almost all municipalities in Albania have a dedicated mechanism to protect and support survivors of domestic violence and gender-based violence. Strengthening and building their capacities is one of the goals of the UN Joint programme that UN Women is implementing together with UNDP and UNFPA, with funds from the Swedish government to eliminate violence against women and girls (EVAW).   This video is part of a series with service providers who are supporting survivors of gender-based violence...

Forumi Gruas Elbasan mbështet të mbijeturat e dhunës

Tuesday, February 16, 2021

Forumi i Gruas Elbasan, një nga partnerët e UN Women, ka punuar për 20 vjet për parandalimin dhe adresimin e rasteve të dhunës në familje. Ato u kanë kthyer lirinë, dinjitetin dhe jetën grave dhe vajzave të abuzuara në rajonin e Elbasanit, në Shqipërinë e Mesme. Soela Kurti, një avokate që punon për këtë organizatë, na informon se si i mbështesin të mbijetuarat e dhunës dhe sfidat me të cilat përballen në punën e tyre të përditshme. Kjo është një nga katër videot realizuar me ofruesit e...

Woman Forum Elbasan supports survivors of violence

Tuesday, February 16, 2021

One of UN Women partners, Woman Forum Elbasan, has been working for 20 years to prevent and address cases of domestic violence. They have given back the freedom, dignity and life to abused women and girls in the region of Elbasan, central Albania. Soela Kurti, a lawyer from Woman Forum Elbasan, informs us how they support survivors of violence and the challenges they face in their daily work.   This is a series of four videos featuring service providers for survivors of gender-based violence and...

Love doesn't hurt

Thursday, February 4, 2021

Watch the compilation of mini video series on violence against women and girls produced as part of the 16 Days of Activism against Gender-Based Violence in Albania. The series focuses on the relationship of a young couple, showing the first signs of abuse and how it later transforms into serious physical and emotional violence. The videos were produced as part of the UN Joint Programme on ‘Ending Violence against Women and Girls in Albania”, with the financial contribution of the Government of...

Love doesn’t Hurt – Episode 3

Tuesday, December 29, 2020

The first Albanian mini-series on violence against women and girls produced as part of the 16 Days of Activism against Gender-Based Violence. The series focuses on the relationship of a young couple, showing the first signs of abuse and how it later transforms into serious physical and emotional violence. The videos were produced as part of the UN Joint Programme on ‘Ending Violence against Women and Girls in Albania”, with the financial contribution of the Government of Sweden.

Love doesn’t Hurt – Episode 2

Tuesday, December 29, 2020

The first Albanian mini-series on violence against women and girls produced as part of the 16 Days of Activism against Gender-Based Violence. The series focuses on the relationship of a young couple, showing the first signs of abuse and how it later transforms into serious physical and emotional violence. The videos were produced as part of the UN Joint Programme on ‘Ending Violence against Women and Girls in Albania”, with the financial contribution of the Government of Sweden.

Love doesn’t Hurt – Episode 1

Tuesday, December 29, 2020

The first Albanian mini-series on violence against women and girls produced as part of the 16 Days of Activism against Gender-Based Violence. The series focuses on the relationship of a young couple, showing the first signs of abuse and how it later transforms into serious physical and emotional violence. The videos were produced as part of the UN Joint Programme on ‘Ending Violence against Women and Girls in Albania”, with the financial contribution of the Government of Sweden.

Një jetë e dytë

Monday, November 30, 2020

Gratë dhe vajzat të mbijetuara të dhunës meritojnë një jetë të dytë, të lira, të sigurta dhe pa frikë. Ofruesit e shërbimeve janë aty per t’i dëgjuar, besuar dhe mbështetur. Raporto në polici 112/129 Kërko ndihmë në linjën e këshillimit 116117 Kjo video është prodhuar nga Observatori për të Drejtat e Fëmijeve në Shqipëri si pjesë e projektit për "Grumbullimin e të dhënave mbi stereotipet gjinore dhe perceptimet publike të roleve gjinore dhe qëndrimet ndaj dhunës ndaj grave". Videoja u...

A second life

Monday, November 30, 2020

Women and girls survivors of violence deserve a second life, free, safe and without fear. Service providers are there to listen, trust and support them. Report to the police 112/129 Ask for support 116117 This video was produced by Observatory for Chilrend’s Rights in Albania as part of the project on “Data collection on gender stereotypes and public perceptions of gender roles and attitudes towards violence against women”. The video was supported by the EU-UN Women regional programme on...

Words do not bring change, budgets do

Wednesday, October 14, 2020

How do women and men benefit equally from government funding in Albania? Learn from women and girls on how their lives have changed and how gender budgeting initiative is reducing inequalities. Albania has been successful in making gender responsive budgeting (GRB) a mandatory requirement in the Albanian legislation for both central and local level public financing. The percentage of annual budget on gender equality increased to 7,2 per cent in 2020 compared to 1 per cent when UN Women started...

Preventing violence through self-defense training

Wednesday, October 14, 2020

More than 100 women and girls participated in a self-defense training during the summer of 2020 in Albania. They learned to prevent and respond to situations of abuse, violence, bullying and crime, during a free online course UN Women developed in collaboration with Aikido and with the support of the Swedish International Development Cooperation (Sida). Participants aged from 14 to 50 years old highlighted that after the training they feel more empowered and self-confident.

Supporting women economic resilience through local tourism

Tuesday, August 4, 2020

COVID-19 is seriously damaging the Albanian economy, especially rural tourism. Tourism decline puts a strain on the farms and guest houses in the upper Vjosa river, where local women work and earn a living. Elona, Leonora, Anila, Mirela and Zhenisa, who are working in this area, have seen the collapse of visitor numbers amid the pandemic. Now, in this new reality they are counting on local tourists. These women local entrepreneurs are providing for themselves, their workers, and the whole...

Në mbështetje të qendrueshmërisë ekonomike të grave përmes turizmit vendas

Monday, July 20, 2020

COVID-19 po dëmton rëndë ekonominë shqiptare, në veçanti turizmin rural. Mungesa e turizmit ka vënë në vështirësi ferma dhe bujtina në pjesën e epërme të lumit Vjosë, ku punojnë dhe nxjerrin jetesën gra të zonës. Elona, Leonora, Anila, Mirela dhe Zhenisa, të cilat punojnë në këtë zonë kanë përjetuar një rënie të numrit të vizitorëve gjatë pandemisë. Në këtë realitet të ri, sytë i kanë nga turistët vendas. Këto gra sipërmarrëse ndihmojnë veten, të punësuarat e tyre si dhe të gjithë komunitetin që...

1 - 20 of 46 Results