My body is my own! Young people in Albania give strong messages through their artwork

As part of UN Women Albania's "My body is my own" art initiative, 20 passionate young photographers and illustrators came together from September to December 2021.

First, they participated in workshops to raise their awareness and understanding about bodily autonomy, gender equality, gender-based violence and discrimination. Their artworks were displayed in three travelling exhibitions around Albania: Korça, Shkodra and Tirana, throughout the 16 days of activism.

The…

80 results found

Paragjykimet gjinore: Një eksperiment social mes studentëve shqiptarë

Date: Thursday, 21 March 2024

Me rastin e 8 Marsit realizuam nje eksperiment social me studente sa i perket stereotipeve gjinore, pritshmerive tradiconale ndaj grave dhe vajzave dhe pabarazive. Mjaft interesant reagimi i tyre. Realizuar ne bashkepunim me Fakultetin e Shkencave Sociale, me mbeshtetjen financiare te qeverise suedeze.

Unveiling Gender Bias: A Social Experiment among Albanian Students

Date: Thursday, 21 March 2024

On the occasion of International Women’s Day, UN Women in Albania in cooperation with the Faculty of Social Sciences conducted a revealing social experiment. Students of the Faculty of Social Sciences were interviewed by a journalist embodying a patriarchal mindset. The students were not aware that their reactions were being recorded. Witness their thought-provoking responses to instances of discriminatory language, gender stereotypes, and macho behavior. The video was supported by the…

‘Voices of YOUth’ research in the Western Balkans

Date: Tuesday, 9 January 2024

Toxic masculinities, rigid gender stereotypes, hate speech and media representation of traditional gender roles increase the risk of violence, particularly against women, which is considered to be the most widespread form of violence throughout the region – according to a new research supported by UN Women. The findings and recommendations of the research were shared during an event in Tirana with young researchers, youth networks and institutions from across the Western Balkans.

EXPO2023 e Grave Sipermarrese ne Shqiperi

Date: Tuesday, 9 January 2024

Nje prej aktiviteteve me te suksesshme te vitit. 40+ gra sipermarrese, pjesemarrese ne #EXPO2023 ne Tirane, ne muajin tetor, ndane eksperiencat e tyre ne fushen e biznesit dhe nisen partneritete te reja mes tyre.

Women’s Entrepreneurship EXPO in Albania

Date: Tuesday, 9 January 2024

On October 27, 2023, more than 40 women-led businesses from Albania participated in the “Women’s Entrepreneurship EXPO” satellite event in Tirana, alongside partners from the private sector, government, and various stakeholders.

Equality starts at home

Date: Tuesday, 9 January 2024

Celebrating UN Day at the center of Tirana, Albania. Men and boys stopped by UN Women tent and challenged social norms and shared the message that every day we should share the care at home.

Advocating for a more gender-inclusive narrative

Date: Tuesday, 9 January 2024

A powerhouse of media professionals in Albania explored topics of gender financing and gender-responsive budgeting; violence against women and media's impact on portraying women in politics and elections in a two-day workshop. Over 40 journalists, part of UN Women Media Forum, experts of journalism and gender studies delved deep into crucial gender-related issues in Albania.

T’i mbijetosh dhunës dhe rruga drejt riintegrimit

Date: Tuesday, 9 January 2024

Gjatë dy viteve të fundit 160 gra të mbijetuara të dhunës dhe 277 fëmijët e tyre janë mbështetur nga UN Women përmes programit të riintegrimit të organizatës “Të ndryshëm të barabartë”. Ky është rrëfimi i njërës prej tyre, si arriti të dilte nga cikli i dhunës dhe të fillonte një jetë të re. Financuar nga Bashkimi Evropian.

A Survivor's Journey - Escaping Violence, Rebuilding, and Thriving

Date: Tuesday, 9 January 2024

160 women survivors of violence and 277 of their children were supported by UN Women through the reintegration program of Different and Equal organization during 2021-2023. This is the story of one of the survivors as she broke free from violence and started a new life with her children. The programme was funded by the European Union.

Qendra e pare Artizanale ne Farke, nga tradita tek fuqizimi i grave

Date: Friday, 13 October 2023

25 gra nga njësia administrative Farkë, rreth 7 km nga kryeqyteti Tirana, u trajnuan teknike dhe mbështetën për prodhimin e qeramikës dhe produkteve të tjera artizanale, falë një ndërhyrjeje të UN Women me synim fuqizimin ekonomik të grave, financuar nga Bashkimi Evropian nëpërmjet Programit të Përbashkët të OKB-së, “BE-ja për Barazinë Gjinore në Shqipëri”.

Ata krijuan Qendrën e parë Artizanale në Farkë, një hapësirë ​​e përbashkët pune që ato vetë menaxhojnë. Ata kanë lançuar edhe…

From tradition to empowerment, women artisans learn new skills

Date: Friday, 13 October 2023

25 women from administrative unit of Farka, about 7 km from Albania's capital Tirana, received technical training and support in producing pottery and other artisanal goods, thanks to an intervention by UN Women aiming at women’s economic empowerment, funded by the European Union through the UN Joint Programme “EU for Gender Equality in Albania”.

The women established their first Artisan Center in Farka, a joint working space managed and operated collectively. They have also launched…

Transformimi i zinxhirit të vlerave të bimëve mjekësore dhe aromatike, fuqizimi i grave në Gramsh

Date: Friday, 13 October 2023

Zbuloni transformimin në Gramsh teksa UN Women punoi për të fuqizuar 50 gra nëpërmjet kultivimit te bimëve mjekësore dhe aromatike. Njihuni me rrugëtimin e tyre me bimë të reja, teknologji moderne, trajnime, dhe kontrata të reja me më shumë përfitim. Kjo nismë është pjesë e programit të përbashkët të OKB-së "BE-ja për Barazinë Gjinore në Shqipëri", financuar nga Bashkimi Evropian.

Transforming the Medicinal and Aromatic Plant Value Chain, empowering women in Gramsh

Date: Friday, 13 October 2023

Discover the transformation in Gramsh as UN Women worked to empower 50 women through the cultivation of medicinal and aromatic plants. Explore their journey with new plants, cutting-edge tech, and training, leading to impactful new contracts. This initiative is part of the UN Joint programme "EU for Gender Equality in Albania", financed by the European Union.

Ruajmë traditat - fuqizojmë gratë

Date: Friday, 13 October 2023

Historia e grave prodhuese të qumështit dhe bletërritëseve në Lunxhëri, në jug të Shqipërisë. UN Women në partneritet me organizatën Gratë në Bujqësinë e Qëndrueshme, ka punuar me rreth 30 gra dhe ekspertë të fushës për ruajtjen e praktikave të vjetra të bulmetit, pajisjen me teknika moderne dhe fuqizimin e tyre si sipërmarrëse. Kjo nismë është pjesë e programit të përbashkët të OKB-së "BE-ja për Barazinë Gjinore në Shqipëri", financuar nga Bashkimi Evropian.

Preserving traditions - empowering women

Date: Friday, 13 October 2023

The story of women milk producers and beekeepers in Lunxhëria region, south of Albania. UN Women in partnership with the organization Women in Sustainable Agriculture, worked with about 30 women and experts in the field to preserve traditional dairy practices, provide modern techniques and empowered them as entrepreneurs. This initiative is part of the UN Joint programme "EU for Gender Equality in Albania", financed by the European Union.

Zhvillojmë zonat rurale, fuqizojme grate

Date: Friday, 13 October 2023

Një vizitë në zonën malore të Labinot Mal-it ku 40 gra kanë arritur të kultivojnë për here të pare një gamë mbresëlënëse të produkteve dimërore. UN Women i ka mbështetur me trajnime dhe pajisje të reja përmes programit të përbashkët të OKB-së “BE për Barazinë Gjinore në Shqipëri”, financuar nga Bashkimi Europian.

Cultivating Diversity

Date: Friday, 13 October 2023

Explore the rugged landscapes of Labinot Mal mountainous region and the transformation of 40 women who cultivated for the first time an impressive range of winter products. UN Women supported with knowledge and equipment through the UN Joint programme "EU for Gender Equality in Albania", financed by the European Union.

Video dëshmuese e animuar “Zbatimi i normave, ndryshimi i jetës në Shqipëri”

Date: Friday, 13 October 2023

Në vitin 2017, Bashkimi Evropian, UN Women dhe organizatat për të drejtat e grave filluan një udhëtim së bashku – një udhëtim për të ndryshuar mentalitetin dhe normat sociale për t'i dhënë fund dhunës ndaj grave në Shqipëri. Videoja dëshmuese e animuar "Të ndryshojmë mendësitë, të ndryshojmë jetë" paraqet histori reale të tre grave nga Shqipëria që ishin pjesë e këtij rrugëtimi dhe që pësuan një ndryshim transformues në gjashtë vitet e fundit, falë programit rajonal të financuar nga BE "…

Animated testimonial video “Implementing norms, changing lives in Albania”

Date: Friday, 13 October 2023

In 2017, the European Union, UN Women and women’s rights organizations embarked on a journey together – a journey to change mindsets and social norms to end violence against women in Albania. The animated testimonial video "Changing minds, changing lives" features the real stories of three women from Albania who were part of this journey and who underwent a transformative change in the last six years, thanks to the EU-funded regional programme “Implementing Norms, Changing Minds.” This video…

Forcojmë bashkëpunimin, fuqizojmë të rinjtë në Ballkanin Perëndimor

Date: Friday, 13 October 2023

130 të rinj u angazhuan në pesë konsultime në Shqipëri, Bosnjë dhe Hercegovinë, Maqedoninë e Veriut, Kosovë* dhe Serbi, për të eksploruar temat e kohezionit social dhe barazisë gjinore. Konsultimi promovon vlera të përbashkëta dhe mundësi të barabarta për të gjithë, duke hapur rrugën për një shoqëri më harmonike dhe të barabartë. Kjo video është krijuar gjatë konsultimeve me të rinjtë, si pjesë e projektit “Të rinjtë për përfshirje, barazi dhe besim”, financuar nga UN Peace Building Fund,…