Empower Women, Develop the Economy

How does UN Women boost women economic empowerment? One of the most efficient approaches is by increasing their role in value chains. How have women in Albania benefited from it? Learn more through our Gender Sensitive Earthquake Recovery Project funded by the Swedish government.

71 results found

Qendra e pare Artizanale ne Farke, nga tradita tek fuqizimi i grave

Date: Friday, 13 October 2023

25 gra nga njësia administrative Farkë, rreth 7 km nga kryeqyteti Tirana, u trajnuan teknike dhe mbështetën për prodhimin e qeramikës dhe produkteve të tjera artizanale, falë një ndërhyrjeje të UN Women me synim fuqizimin ekonomik të grave, financuar nga Bashkimi Evropian nëpërmjet Programit të Përbashkët të OKB-së, “BE-ja për Barazinë Gjinore në Shqipëri”.

Ata krijuan Qendrën e parë Artizanale në Farkë, një hapësirë ​​e përbashkët pune që ato vetë menaxhojnë. Ata kanë lançuar edhe…

From tradition to empowerment, women artisans learn new skills

Date: Friday, 13 October 2023

25 women from administrative unit of Farka, about 7 km from Albania's capital Tirana, received technical training and support in producing pottery and other artisanal goods, thanks to an intervention by UN Women aiming at women’s economic empowerment, funded by the European Union through the UN Joint Programme “EU for Gender Equality in Albania”.

The women established their first Artisan Center in Farka, a joint working space managed and operated collectively. They have also launched…

Transformimi i zinxhirit të vlerave të bimëve mjekësore dhe aromatike, fuqizimi i grave në Gramsh

Date: Friday, 13 October 2023

Zbuloni transformimin në Gramsh teksa UN Women punoi për të fuqizuar 50 gra nëpërmjet kultivimit te bimëve mjekësore dhe aromatike. Njihuni me rrugëtimin e tyre me bimë të reja, teknologji moderne, trajnime, dhe kontrata të reja me më shumë përfitim. Kjo nismë është pjesë e programit të përbashkët të OKB-së "BE-ja për Barazinë Gjinore në Shqipëri", financuar nga Bashkimi Evropian.

Transforming the Medicinal and Aromatic Plant Value Chain, empowering women in Gramsh

Date: Friday, 13 October 2023

Discover the transformation in Gramsh as UN Women worked to empower 50 women through the cultivation of medicinal and aromatic plants. Explore their journey with new plants, cutting-edge tech, and training, leading to impactful new contracts. This initiative is part of the UN Joint programme "EU for Gender Equality in Albania", financed by the European Union.

Ruajmë traditat - fuqizojmë gratë

Date: Friday, 13 October 2023

Historia e grave prodhuese të qumështit dhe bletërritëseve në Lunxhëri, në jug të Shqipërisë. UN Women në partneritet me organizatën Gratë në Bujqësinë e Qëndrueshme, ka punuar me rreth 30 gra dhe ekspertë të fushës për ruajtjen e praktikave të vjetra të bulmetit, pajisjen me teknika moderne dhe fuqizimin e tyre si sipërmarrëse. Kjo nismë është pjesë e programit të përbashkët të OKB-së "BE-ja për Barazinë Gjinore në Shqipëri", financuar nga Bashkimi Evropian.

Preserving traditions - empowering women

Date: Friday, 13 October 2023

The story of women milk producers and beekeepers in Lunxhëria region, south of Albania. UN Women in partnership with the organization Women in Sustainable Agriculture, worked with about 30 women and experts in the field to preserve traditional dairy practices, provide modern techniques and empowered them as entrepreneurs. This initiative is part of the UN Joint programme "EU for Gender Equality in Albania", financed by the European Union.

Zhvillojmë zonat rurale, fuqizojme grate

Date: Friday, 13 October 2023

Një vizitë në zonën malore të Labinot Mal-it ku 40 gra kanë arritur të kultivojnë për here të pare një gamë mbresëlënëse të produkteve dimërore. UN Women i ka mbështetur me trajnime dhe pajisje të reja përmes programit të përbashkët të OKB-së “BE për Barazinë Gjinore në Shqipëri”, financuar nga Bashkimi Europian.

Cultivating Diversity

Date: Friday, 13 October 2023

Explore the rugged landscapes of Labinot Mal mountainous region and the transformation of 40 women who cultivated for the first time an impressive range of winter products. UN Women supported with knowledge and equipment through the UN Joint programme "EU for Gender Equality in Albania", financed by the European Union.

Video dëshmuese e animuar “Zbatimi i normave, ndryshimi i jetës në Shqipëri”

Date: Friday, 13 October 2023

Në vitin 2017, Bashkimi Evropian, UN Women dhe organizatat për të drejtat e grave filluan një udhëtim së bashku – një udhëtim për të ndryshuar mentalitetin dhe normat sociale për t'i dhënë fund dhunës ndaj grave në Shqipëri. Videoja dëshmuese e animuar "Të ndryshojmë mendësitë, të ndryshojmë jetë" paraqet histori reale të tre grave nga Shqipëria që ishin pjesë e këtij rrugëtimi dhe që pësuan një ndryshim transformues në gjashtë vitet e fundit, falë programit rajonal të financuar nga BE "…

Animated testimonial video “Implementing norms, changing lives in Albania”

Date: Friday, 13 October 2023

In 2017, the European Union, UN Women and women’s rights organizations embarked on a journey together – a journey to change mindsets and social norms to end violence against women in Albania. The animated testimonial video "Changing minds, changing lives" features the real stories of three women from Albania who were part of this journey and who underwent a transformative change in the last six years, thanks to the EU-funded regional programme “Implementing Norms, Changing Minds.” This video…

Forcojmë bashkëpunimin, fuqizojmë të rinjtë në Ballkanin Perëndimor

Date: Friday, 13 October 2023

130 të rinj u angazhuan në pesë konsultime në Shqipëri, Bosnjë dhe Hercegovinë, Maqedoninë e Veriut, Kosovë* dhe Serbi, për të eksploruar temat e kohezionit social dhe barazisë gjinore. Konsultimi promovon vlera të përbashkëta dhe mundësi të barabarta për të gjithë, duke hapur rrugën për një shoqëri më harmonike dhe të barabartë. Kjo video është krijuar gjatë konsultimeve me të rinjtë, si pjesë e projektit “Të rinjtë për përfshirje, barazi dhe besim”, financuar nga UN Peace Building Fund,…

Fuqizojmë gratë, zhvillojmë ekonominë

Date: Tuesday, 4 July 2023

Ka disa mënyra për të fuqizuar gratë ekonomikisht. Ndër më efikaset është mbështetja e tyre në hallkat e zinxhirit të vlerës. Çfarë do të thotë kjo dhe si kanë përfituar gratë në Shqipëri? Mëso më shumë për metodologjinë dhe arritjet e projektit me ndjeshmëri gjinore për rimëkëmbjen nga tërmeti, financuar nga qeveria suedeze.

Building Bridges, Empowering Youth in the Western Balkans

Date: Tuesday, 4 July 2023

130 diverse young persons were engaged in five consultations in Albania, Bosnia and Herzegovina, North Macedonia, Kosovo* and Serbia exploring on the topics of social cohesion and gender equality. With the aim of building trust among communities and fostering constructive narratives that promote inclusivity and understanding, we delved into strategies for countering hate speech and addressing the harmful effects of toxic masculinity.

Strengthening accountability mechanisms and…

Empowering women, changing lives.

Date: Thursday, 2 February 2023

UN Women Albania supported women affected by the 2019 earthquake in Albania to have access to and benefit from economic opportunities. The women have been supported to strengthen their entrepreneurial competencies and business skills through the Women’s Small Business Program, a combined capacity-building approach that included training, mentoring, and individual and group coaching.

Champions of rural areas

Date: Thursday, 2 February 2023

Women in rural areas provide food for their communities and strengthen the economy. In Albania, they work with dedication to revitalize the local economy. This video is produced by the Albanian Rural Development Network (ANRD) as part of the UN Women and FAO joint project "Empowerment of Women in Rural Areas and Tourism" funded by AICS Tirana.

16 days of Activism in Albania

Date: Thursday, 2 February 2023

UN Women office in Albania teamed up with the government, civil society organizations, international partners and UN agencies in the country to mark this year's 16 Days of Activism against Gender-based Violence with public events, university lectures, trainings, social media campaigns and much more

16 ditë aktivizëm kundër dhunës në Shqipëri

Date: Thursday, 2 February 2023

Zyra e UN Women në Shqipëri organizoi dhe drejtoi aktivitete publike, leksione, trajnime dhe fushata në mediat sociale, në kuadër të 16 Ditëve të Aktivizmit kundër Dhunës me bazë Gjinore.

Empowerment through Self Defense methodology in Albania goes national

Date: Monday, 27 June 2022

This documentary presents the journey of Empowerment through Self Defense initiative in Albania during the month of November 2021. A national tour and campaign were organized in 12 regions of the country training almost 500 young women, high school and university students, local government employees, NGO representatives etc. As part of this initiative, a pilot project equipping teachers and students with the technique of Empowerment through Self Defense was introduced for the first time in…

My body is my own! Young people in Albania give strong messages through their artwork

Date: Tuesday, 12 April 2022

As part of UN Women Albania's "My body is my own" art initiative, 20 passionate young photographers and illustrators came together from September to December 2021.

First, they participated in workshops to raise their awareness and understanding about bodily autonomy, gender equality, gender-based violence and discrimination. Their artworks were displayed in three travelling exhibitions around Albania: Korça, Shkodra and Tirana, throughout the 16 days of activism.

The…

Rural Women in Albania

Date: Tuesday, 12 April 2022

In Albania, 41.6% of women work in agriculture. They work the land which they rarely own and often have informal jobs. But their work doesn’t end here: they also have to do unpaid housework.

UN Women Albania visited women and girls living and working in rural areas on the International Day of Rural Women as part of the Gender Rural Equality and Tourism (GREAT) programme, contributing to the sustainable economic development of rural women and their communities.

In…